Kaohsiung พอร์ตเป็นท่าเรือในเมือง Kaohsiung City ประเทศไต้หวันเป็นท่าเรือในเมือง Kaohsiung City ประเทศไต้หวันเป็นท่าเรือการค้าระหว่างประเทศแห่งหนึ่งในสี่แห่งของสาธารณรัฐจีนนอกจากนี้ยังเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันและเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 13 ของโลกด้วยปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ประมาณไต้หวัน ปริมาณการจัดส่งสินค้าโดยรวมของท่าเรือเป็นสามในสี่ส่วนและปริมาณการบรรทุกสินค้าคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของไต้หวัน ติดกับเมือง Kaohsiung ซึ่งเป็นเขตปกครองของเมือง Kaohsiung ซึ่งมีพื้นที่หกแห่ง มองลงมาจากอาคาร 85 แห่งในเกาสงทัศนียภาพยามพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุด